Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

De punten uit het crisisakkoord

Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord over de begroting voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie. De Jager sprak vrijdag na de wekelijkse ministerraad van ”toenemende steun in de samenleving” en positieve reacties van de financiële markten, van economen en van wetenschappers. Omdat het pakket niet alleen bezuinigt maar ook hervormt op de lange termijn neemt het draagvlak toe, aldus de CDA-minister.

Pensioen:
– AOW-leeftijd gaat in 2013 omhoog met 1 maand. In stappen zal dit verder worden verhoogd. In 2019 is de AOW-leeftijd dan 66, in 2024 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
Arbeidsmarkt
– Werkgevers gaan de eerste zes maanden WW-uitkering betalen. Tegelijkertijd worden de ontslagvergoedingen beperkt. Het overige deel van de ontslagvergoeding is gelabeld voor scholing en werk-naar-werk-trajecten. Duur van de WW blijft ongewijzigd.
– De WW-premie voor werkgevers gaat in 2013 tijdelijk omhoog.
Woningmarkt
– Hypotheekrenteaftrek blijft
– Aflossing wordt bevorderd, doordat de aflossingsvrije hypotheek wordt afgeschaft. Ook mag er niet meer   worden geleend dan de waarde van het huis.
– De overdrachtsbelasting wordt vastgezet op 2 procent.
– Huurders met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaan de inflatie plus 1 procent meer huur betalen.
Zorg
– Beperking AWBZ-kosten, maar onduidelijk hoe.
– Mensen gaan meer betalen voor de zorg, maar ook hier is onduidelijk hoe.
Loonmatiging
– Twee jaar nullijn voor ambtenaren, met uitzondering van de mensen in de zorg.
– Loonmatiging in de marktsector wordt bevorderd met technische ingrepen
– Wachtgeldregeling voor politici wordt versoberd
– Hoge inkomens en vertrekbonussen worden tijdelijk zwaarder belast via een werkgeversheffing
Vergroening
– Hoge BTW-tarief gaat van 19 naar 21 procent.
– Lagere inkomstenbelasting, met name voor lagere inkomens
– Fiscaal vergroeningspakket om gebruik fossiele brandstoffen te beperken. Onder meer door eenkolenbelasting
– Accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaat omhoog
– Extra geld voor stimulering verduurzaming economie
– Onderzoek naar zonnepanelen onder lage BTW-tarief
Bedrijfsleven
– Bankenbelasting wordt verdubbeld
– Reserveringen voor lastenverlichting worden ingehouden
Overig
– In het onderwijs en zorg wordt ingezet op een vergroting van de efficiency door de administratieve regeldruk aan te pakken

Een aantal punten uit het regeer- en gedoogakkoord komt te vervallen:
Het gaat in het bijzonder om passend onderwijs (100 mln), griffierechten (240 mln), natuur (200 mln), PGB’s (150 mln), openbaar vervoer (100 mln), eigen bijdragen GGZ (40 mln), huishoudinkomenstoets (54 mln), preventieve/palliatieve zorg (100 mln), BTW podiumkunsten (48 mln) en ontwikkelingssamenwerking (0,7% BNP)

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!